వైస్సార్ పెన్షన్ కానుక – విడో/సింగిల్ విమెన్ యొక్క సమాచారం


జులై నెల ముందు వరకు ఆగిపోయిన పెన్షన్ ని VSWS లాగిన్ లో నమోదు చేసేముందు SSP పోర్టల్ లో unfreeze చేసి తరువాత VSWS పోర్టల్ లో కొత్త అప్లికేషన్ ఎంట్రీ చేయండి

పెన్షన్ ఎంట్రీ జరిగి ఆగష్టు’22 నెలలో వెరిఫికేషన్ వచ్చి శాంక్షన్ కానీ పెన్షన్ మరల కొత్త అప్లికేషన్ VSWS పోర్టల్ లో ఎంట్రీ చేయండి.

(ఒక వేల పాత Grievance id /పెన్షన్ id చూపిస్తుంటే SSP పోర్టల్ లో unfreeze చేసి తరువాత VSWS పోర్టల్ లో న్యూ అప్లికేషన్ నమోదు చేయండి).

VSWS పోర్టల్ లో కొత్త అప్లికేషన్ నమోదు చేసేముందు NBM పోర్టల్ లో వారి ఎలిజిబిలిటీ చూసి కొత్త అప్లికేషన్ నమోదు చేయండి.

విడో /సింగల్ విమెన్ కొత్త అప్లికేషన్ నమోదు చేసేముందు వారి భర్త రైస్ కార్డు నుంచి తొలగిపోయిన తరువాత నే కొత్త అప్లికేషన్ నమోదు చేయండి.

భర్త ని రైస్ కార్డు నుంచి తొలగించాటానికి ఏదైనా సమస్య ఉంటే సంబంధిత అధికారులకు మీ MPDO /Commissioner గారి ద్వారా లిఖిత పూర్వకం గా తెలియ చేయండి.
╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼

సింగల్ విమెన్ కొత్త అప్లికేషన్ GO Ms No.22 👇 Dated:16/06/2022. ప్రకారం మాత్రమే నమోదు చేయండి

Click here to Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page